AGB

Warunki sprzedaży, dostawy i płatności

  1. Do wszystkich transakcji mają zastosowanie następujące warunki dostawy. Inne warunki, w tym warunki kupującego, są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy zostały przez nas wyraźnie zaakceptowane na piśmie.
  2. Zamówienia oparte na naszych ofertach, które mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, uznaje się za przyjęte dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu przez nas. Zamówienia są odwoływane w odpowiednim czasie i w uzgodnionych ilościach częściowych.
  3. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się z magazynu dostawczego na ryzyko klienta. Zastrzegamy sobie prawo do nadwyżek i braków w dostawach w wysokości do 10% zamówionej ilości, kompensujących rzeczywistą ilość dostawy.
  4. Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty, w przypadku płatności czekiem lub wekslem do momentu ich uznania. W przypadku odsprzedaży lub dalszego przetwarzania dostarczonego towaru, roszczenia wynikające z odsprzedaży lub dalszego przetwarzania przetworzonego towaru uważa się za scedowane na nas do momentu całkowitej zapłaty.
  5. Zgłoszenia wad muszą być dokonane i uzasadnione niezwłocznie; zostaną one uwzględnione tylko wtedy, gdy wpłyną do nas w ciągu 10 dni od daty wysyłki. W przypadku stwierdzenia wad jesteśmy uprawnieni do zapewnienia bezusterkowej wymiany. Wady w części dostawy nie mogą prowadzić do reklamacji całej dostawy. Dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze kupującego lub zamawiającego, są wykluczone.
  6. Terminy dostaw, nawet te potwierdzone, są jedynie przybliżone. Ich nieprzestrzeganie nie upoważnia dostawcy do żądania odszkodowania lub anulowania zamówienia, nawet w przypadku braku zainteresowania dostawą. Zakłócenia w funkcjonowaniu, zarówno w naszej własnej działalności, jak i w działalności osób trzecich, takie jak siła wyższa, pożar, utrudnienia w ruchu drogowym itp. oraz braki surowców i materiałów pomocniczych w momencie produkcji zwalniają nas z obowiązku dotrzymania terminu dostawy; jesteśmy również uprawnieni do odstąpienia od umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania. W przypadku zwłoki w dostawie z naszej strony kupujący lub zamawiający jest uprawniony do skorzystania z przysługujących mu praw po wyznaczeniu odpowiedniego terminu dodatkowego.
  7. Wszystkie ceny są cenami loco magazyn dostawy. Jesteśmy uprawnieni do zmiany cen w przypadku zmiany kursów walut. Faktury wystawiane są w dniu dostawy i są płatne netto w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury lub natychmiast, po uzgodnieniu, przy odbiorze weksli dyskontowych (dla nas bezpłatnie). Weksle i czeki przyjmowane są jako zapłata, a nie zamiast zapłaty. W przypadku zwłoki w płatności lub w przypadku protestu czeku lub weksla, wszystkie kwoty stają się natychmiast wymagalne, również te, na które wystawiono weksle. Nie jesteśmy zobowiązani do dalszych dostaw przed całkowitą zapłatą zaległych kwot z faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek za zwłokę według zwyczajowej stopy procentowej banku. Płatności i inne usługi nie mogą być zatrzymane z jakiegokolwiek powodu. Potrącenia z wszelkimi roszczeniami wzajemnymi są wykluczone.
  8. Naruszenie umowy uprawnia nas do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu, niezależnie od wszystkich innych roszczeń odszkodowawczych przysługujących nam na mocy niniejszych warunków i przepisów prawa.
  9. Rozszerzone i długotrwałe zastrzeżenie własności uważa się za uzgodnione.
  10. Miejscem wykonania i jurysdykcji jest w każdym przypadku Olpe. Prawo niemieckie jest uzgodnione dla stosunków gospodarczych z zagranicą. Jeżeli niemieckie wyroki nie mogą być wykonane w kraju pochodzenia kupującego, sądem właściwym dla wszelkich działań przeciwko kupującemu jest w tym przypadku sąd w miejscu zamieszkania kupującego.
member of asp GmbH